ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely, v jakém rozsahu a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jak Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.

 • Společnost THEONES.CZ, sro, se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, IČO: 141 05 586, společnost Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00 a společnost AC Jobs, sro, se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, IČO: 269 62 985 a (dále též „zprostředkovatelé údajů“) každá samostatně jako správce osobních údajů v souladu se zákonem C. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytují za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace potenciálních zaměstnavatelů a využívání mého elektronického kontaktu (tj. především mé e- mailové adresy) za poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.

 • Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje, které jim poskytují, taktéž v rámci plnění svých zákonných povinností, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Osobní údaje se rozumí zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu, formulářů, dotazníků či při osobním či telefonickém rozhovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u každého ze zprostředkovatelů. Zpracováním osobních údajů se rozumí shromáždění, záznam, uspořádání, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění uložení přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení zkombinování, omezení, výmaz nebo poškození osobních údajů. Zpracování osobních údajů naopak není ukládání s osobními údaji na nepravidelném zpracování technických údajů a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis pro zpracování údajů.

 • Zpracování osobních údajů v případě návštěvy webu www.theones.cz. být plnohodnotný partner při rozvoji vašeho života, z toho důvodu chceme profesního, aby také naše stránky a dojem, který vás zajímají, byli co nejlepší. Proto používáme cookies a informace z toho vyplývá, abychom to mohli zlepšit, jak naše stránky vypadají a jak fungují. Účel: vytváření statistik a zpráv o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky. Rozsah zpracovávaných dat: IP adresa. Právní titul: oprávněný zájem spočívající v našem zájmu na zlepšení webových stránek

 • Poskytnutí všech údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zcela zprostředkování zaměstnání zprostředkovatele.

 • Osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mají osobní údaje, mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem dosažení nabídky k uzavření pracovního poměru.

 • Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Poskytovatelům, nebo smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti. Příjemci údajů: Osoba zajišťující chod webu a našich informačních systémů (např. ATS systém). Důvod zpřístupnění: Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů

 • Osobní údaje, které jsem poskytl(a), budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu tří (3) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu u jednoho ze zprostředkovatelů mojí osoby, a dále po dobu trvání zpracování osobních údajů deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se zprostředkovateli, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu zprostředkovatelů, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.

 • V případě prodeje, fúze nebo likvidace Poskytovatele údajů osobních údajů právo převést informace včetně osobních na třetí stranu za předpokladu, že tato třetí strana bude zachována v plném rozsahu Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistí, aby byly uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

 • Rádi Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány. Jaká jsou Vaše práva? S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete uplatňovat skutečně vhodným způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás žádáte Vy (je nutné ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit vyjít vstříc do doby 1 měsíce od podání žádosti. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně či osobně na adrese Palác Magnum, Orlí 36, Brno 602 00 nebo emailem na odhlasit@acjobs.cz nebo odhlasit@theones.cz.

  • Právo na odvolání souhlasu

   • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a statistického zpracování.

   • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vám pracovní nabídku, kterou Vám právě zprostředkovat toto zpracování odvolat.

   • Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení jednoduše tak, klikněte na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

   • Odvolání souhlasu jednomu ze zprostředkovatelů považuje za odvolání souhlasu oběma.

  • Právo na přístup

   • Máte právo na přístup k osobním údajům, které Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli používáme k automatizovanému rozhodování.

   • V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů a bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více takových požadavků, dovolíme si Vás požádat o nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

  • Právo na opravu

   • Našim zájmem je o Vás aktuální informace, jedině tak jsme schopni Vám zasílat relevantní pracovní nabídky a pomoci tak v kariérním životě pokračovat dál. Pokud potřebujete, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje aktualizovali. 

  • Právo na přenositelnost

   • Můžete požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, tyto podmínky, Vámi poskytnuté v běžně používaném strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaší žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky prokazatelné.

  • Právo na omezení zpracování

   • V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou chybné, máte právo požadovat, abyste omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravy.

  • Právo na výmaz

   • Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zbrocováváme. Abyste mohli vymazat požádat, musí být jeden z následujících důvodů:

    • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo zpracovány;

    • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

    • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

    • Vneste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovány za účelem přímého marketingu. V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat;

    • Vznesete nás proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

    • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

    • Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

   • Dovolujeme si vás upozornit, že můžete dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být zcela vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti nebo výmazu osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V takovém případě budou minimalizovány na nezbytné prokazovací minimum.

  • Právo na stížnost

   • V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu.

 • Náš jmenovaný DPO Vám rád zodpoví Vaše otázky, zeptejte se ho: poverenec@acjobs.cz nebo poverenec@theones.cz.

 • Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.